© 2011 Ieselsfrënn Lëtzebuerg
All Rights Reserved.
Ieselsfrënn
Lëtzebuerg

Mir sin eng Associatioun, déi 2001 gegrënnt gouf:

• Fir d'Ieselshalter zu Lëtzebuerg zesummenzeféieren.
• Fir hir Interessien ze vertrieden.
• Fir en Informatiounsaustausch ze erméiglechen, hei an am Ausland.
• Fir Fräizeitaktivitéiten mat den Ieselen ze organiséieren.

Neies